Ciel :  Pozvať každého človeka, aby spoznal Ježiša Krista v plnosti našej katolíckej viery.  Základom, stredom a zároveň aj vrcholom evanjelizácie a všetkého jej dynamického úsilia je pravda: Ježiš Kristus, Syn Boží sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych. Posiela nám Ducha Svätého, aby s nami neustále prebýval.

 • denné spoločenstvo s Bohom (tichá modlitba)
 • spoločenstvo s bratmi a sestrami
 • plodnosť kresťanského života
 • hlboké zameranie na Cirkev

Hlavný cieľ :

– Priviesť človeka k hlbšiemu kresťanskému životu v sile Ducha Svätého.

– Skrze seminár Objav, byť uschopnený k tomu, aby sme svoj život formovali novým spôsobom : Z Ježišovho Ducha a z jeho sily. Je to očakávanie nových Turíc.

Začiatok :

7. november 2022  16.00 hod     Alebo

9. január 2022 (podľa epidemiologickej situácie)

v prístavbe kostola (stretania:  nedeľa 16.00 hod. )

Témy prednášok :

 1. Aký je zmysel života?
 2. Prečo je Ježiš dôležitý?
 3. Čo nám chce Ježiš povedať?
 4. Prečo potrebujem Spasiteľa?
 5. Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
 6. Kto je Duch Svätý?
 7. Duch Svätý a Ty!
 8. Nový život v Duchu: Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi
 9. Veriť a niekam patriť:  Prečo potrebujeme Cirkev?

Zápis v sakristii u kňaza

Informačný servis nitrianskej diecézy