10. Nedeľa (7.6.- 13.6.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Piatok : Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Nedeľa : 11. Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   7.6. Utorok
  8.6.
Streda   9.6. Štvrtok
 10.6.
Piatok
  11.6.
Sobota
12.6.
Nedeľa
  13.6.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
18.30 Ružence
KP
Mládež.
6.30
Odpr. pobožnosť
18.30
Odpr. pobožnosť
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
17.00
birmovanci
18.30

Dne je prvá nedeľa. Sviatosť Oltárna je vyložená od 15. 00 do 17.45 hod. na poklonu.  Od 14.30 je stretnutie Ružencového bratstva v kostole.

V utorok v adorácii budeme prosiť za  birmovancov a prvoprijímajúce deti, rodičov, krstných a birmovných rodičov.

V piatok je sviatok Božského Srdca Ježišovho. Po modlitbe po prijímaní je eucharistická pieseň na vyloženie Oltárnej Sviatosti a odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanú na slávnosť NSJ môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pozývame chlapcov miništrovať !!! Ak by niekto chcel, radi ho privítame v našom miništrantskom spoločenstve. Pozývame mužov, ženy, ktorí pekne čítajú, zapojiť sa do nedeľných čítaní. V sakristii je plán svätých omší na ktoré sa môžete zapísať.

Na budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov našich birmovancov o 16.00 hod. v kostole. Birmovka bude 19.6. o 10.00 hod.

Upratovanie kostola : skupina č. 1. Chcem poďakovať všetkým, ktorí naozaj chodíte a upratujete kostol. Tým vyznávate lásku k Ježišovi Kristovi, lebo chcete, aby jeho príbytok bol čistý a upravený.  Chcem povzbudiť aj ostatných, ktorí ešte neupratujú, nie sú v žiadnej skupine, aby sa ak môžu  prihlásili. 

Dňa 11. júla bude deň farnosti. Taktiež po svätej omši o 10.30 bude Eucharistická procesia a požehnanie farnosti Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.  Dávame to do pozornosti skôr, aby sme sa pripravili. Pozývame!!!

Na púť do Svätej zeme sa uvoľnilo 5 miest. Ak by mal niekto záujem, nech sa prihlási.

Úmysly sv. omší : 7.6. – 13.6.2021

7.6.  Pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre rodinu  18.30 Za zdravie a BP pre brata Andreja

8.6. Utorok

6.30 + Ivan Novák    18.30 + Jozef, Alžbeta, Milan Draškovec

9.6.  Streda

6.30 + Mária, Ján    18.30 + pohrebná Jozef Stanček

11.6. Piatok

6.30 + Mária Remšíková  18.30 + Jozef, Mária a bratia Anton, Pavol

12.6. Sobota

7.30 + Dezider    18.30 Za zdravie a BP pre r. Slotíkovú

13.6. Nedeľa

7.00 Poďakovanie za uzdravenie a prosba o BP,   8.30 + Elena

10.30 za farnosť 17.00 na úmysel    18.30 + Anton, Anna

Informačný servis nitrianskej diecézy